»
English
  COMPANY  |     PRODUCTION  |       |     IMPORT  |     GALLERY  |     PROJECTS  |     CONTACTS

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във Вашето бъдеще Национална стратегическа референтна рамка ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във Вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

“Микропак“ ООД изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Микропак“ ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0279-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на „МИКРОПАК” ООД посредством повишаване на енергийната ефективност на производството.

Успешното реализиране на общата цел на проектната идея се осигурява посредством осъществяването на идентифицираните конкретни специфични цели на проекта:

  1. Да се оптимизират разходите на дружеството и да се постигне оптимална себестойност на произвежданата продукция.
  2. Да се модернизира и оптимизира производствения процес в предприятието, посредством внедряване на енергийно-ефективно оборудване и оптимизиране на основна поточна линия;
  3. Да се повиши производителността и ефективността на производствения процес;
  4. Да се намалят  енергийните разходи на производството на единица продукция;
  5. Да се намалят емисиите на CO2;
  6. Да се повиши  качеството на произведената продукция;
  7. Да се подобрят условията на труд и да се повиши удовлетвореността и мотивираността на персонала;
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във Вашето бъдеще Национална стратегическа референтна рамка ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във Вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

“Микропак“ ООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Микропак“ ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0279-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проектното изпълнение бе реализирана успешно дейност „Инвестиции в подмяна на бутален компресор /7,5 bar/ със система за сгъстен въздух, включваща винтов компресор с честотно управление /7,5 bar/ и хладилен изсушител.“

В резултат на реализацията на дейността бе закупен и въведен в експлоатация винтов компресор с честотно управление (7,5 bar) с хладилен изсушител и предфилттър – 1 брой.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във Вашето бъдеще Национална стратегическа референтна рамка ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във Вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

“Микропак“ ООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Микропак“ ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0279-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проектното изпълнение бе реализирана успешно дейност „Инвестиции в подмяна на съществуващи осветителни тела в производствените и офисни обеми“.

В резултат на реализацията на дейността бяха закупени и монтирани осветителни тела ЛОТ 2х36W с ЕПРА – 29 бр.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Инвестираме във Вашето бъдеще Национална стратегическа референтна рамка ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българската икономика

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във Вашето бъдеще

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика" 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

“Микропак“ ООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. изпълнява проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Микропак“ ООД“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02-0279-C0001, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, Област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”, Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В рамките на проектното изпълнение бе реализирана успешно дейност „ИНВЕСТИЦИИ В ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОСНОВНАТА ПОТОЧНА ЛИНИЯ НА „МИКРОПАК“ ООД“.

В резултат на реализацията на дейността бе закупена и въведена в експлоатация Термофомовачна машина с 3 станции (формоване/щанвоване/стековане) с модул за предварително нагряване – 1 брой.


www.micropackplastics.com
      © MICROPACK LTD   ·   office@micropackplastics.com                                         WebDesignBG
Български English